Analiza aktywów. Badanie struktury majątkowej Spółki

Z informacji zawartych w tabeli 4. wynika, że w badanym okresie w firmie ZAK-SYSTEM następował systematyczny wzrost wartości majątku. Na koniec 2000 roku majątek osiągnął wartość 1.260,50 tys. zł i zwiększył się w stosunku do roku 1998 o 690,76 tys. zł, tj. o 182%. Przyrost wartości majątku w 1999 roku wyniósł 251,59 tys. zł., a w 2000 roku 439,17 tys. zł. Wzrost sumy bilansowej był spowodowany głównie wzrostem należności z tytułu dostaw i usług oraz wzrostem środków pieniężnych w badanym okresie.

Majątek trwały Spółki stanowi rzeczowy majątek trwały, głównie budynki i budowle. W analizowanym okresie wartość majątku trwałego kształtowała się na podobnym poziomie. Na koniec 2000 roku nastąpił nieznaczny wzrost w stosunku do 1998 r. o 0,75 tys. zł., tj. o 0,25%. W rzeczowym majątku trwałym zmianie uległy trzy pozycje bilansowe. Nastąpił wzrost wartości urządzeń technicznych i maszyn o 32,42 tys. zł. (300%) oraz spadek wartości budynków i budowli o 25,33 tys. zł. (11%), a także spadek wartości środków transportu o 6,33 tys. zł. (36%).

W analizowanych latach znacznie wzrósł majątek obrotowy z poziomu 239, 83 tys. zł w 1998 r. do 925,12 tys. zł w 2000 roku, czyli  o 685,28 tys. zł. (o 385%). Wzrost ten dotyczy wspominanej już pozycji należności z tytułu dostaw i usług.

Wzrost majątku firmy świadczy o jego rozwoju, jakość zmian można jednak ocenić dopiero po zbadaniu struktury tego majątku. Struktura aktywów firmy w latach 1998-2000 została przedstawiona na rys. 1.

Rys.1 Struktura aktywów firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. w latach 1998-2000

Badanie struktury majątkowej Spółki

Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w trwałe i obrotowe składniki majątku kształtowały się w badanym okresie następująco:

Tab. 2. Udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem

  1998 1999 2000
Udział trwałych składników majątku w   aktywach ogółem 52,57% 37,13% 23,82%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień bilansowych Spółki ZAK Sp. z o.o.

Tabela 3. Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem

  1998 1999 2000
Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem 42,10% 58,95% 73,39%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień bilansowych ZAK-System Sp. z o.o.

Tab. 4. Struktura i dynamika aktywów „ZAK-SYSTEM Sp. z o.o.” w lata 1998 – 2000

Wyszczególnienie Przyrosty / spadki w tys. zł. Wskaźnik dynamiki w % Struktura w %
1999 / 1998 2000 / 1999 1999 / 1998 2000 / 1999 2000 / 1998 1998 1999 2000
A. Majątek trwały +5,39 -4,63 1,80 -1,52 0,25 52,58 37,13 23,82
I. Rzeczowy majątek trwały +5,39 -4,63 1,80 -1,52 0,25 52,58 37,13 23,82
B. Majątek obrotowy +244,34 +440,94 101,88 91,07 285,73 42,09 58,95 73,39
I. Zapasy -89,17 -10,14 -88,42 -86,84 -98,5 17,70 1,42 0,12
II. Należności i roszczenia +194,30 +533,79 147,09 163,53 551,2 23,19 39,74 68,24
III. Środki pieniężne +139,20 -82,70 2025,72 -56,61 822,3 1,21 17,79 5,03
C. Rozliczenia międzyokresowe +0,18 +0,28 6,13 8,89 15,56 5,33 3,92 2,79
SUMA AKTYWÓW +251,59 +439,17 44,16 53,47 121,2 100 100 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień bilansowych ZAK-System Sp. z o.o.

W badanym okresie następowało stopniowe zmniejszanie się udziału majątku trwałego w aktywach ogółem. W roku 2000 udział majątku trwałego w aktywach spadł do poziomu 23,82%. Należy jednak zauważyć, że wartość majątku trwałego w badanym okresie pozostała prawie na tym samym poziomie, jego mniejszy udział w aktywach ogółem wynika jedynie ze znacznego wzrostu wartości majątku obrotowego i nie jest wywołane wzrostem wartości majątku trwałego.

Stosunek środków trwałych do obrotowych składników majątku czyli podstawowych wskaźników struktury aktywów kształtował się w badanym okresie następująco:

Tab. 5. Udział środków trwałych w majątku obrotowym

Wyszczególnienie 1998 1999 2000
Udział środków trwałych w majątku obrotowym 124,89% 62,98% 32,46%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień bilansowych ZAK-System Sp. z o.o.

Bardzo duży udział środków trwałych w całości majątku przedsiębiorstwa świadczy o znacznym jego unieruchomieniu i małej elastyczności. W przypadku firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. relacja ta zmieniła się na korzyść. Dzięki znacznemu wzrostowi majątku obrotowego w badanym okresie udział majątku trwałego w aktywach ogółem zmniejszał się systematycznie. Źródła powyższych zmian pozwoli ustalić analiza przekształcenia się struktury majątku trwałego i obrotowego.

Udział procentowy poszczególnych grup środków gospodarczych w majątku firmy w kolejnych latach badanego okresu kształtował się następująco:

Tab. 6.  Struktura majątku trwałego firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. w latach 1998-2000

Wyszczególnienie 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%)
Majątek trwały 100 100 100
Grunty własne 11,36 11,16 11,33
Budynki i budowle 77,45 71,93 68,82
Urządzenia techniczne i maszyny 5,41 12,55 16,19
Środki transportu 5,79 4,37 3,66
Źródło: Opracowanie   własne na podstawie materiałów wewnętrznych ZAK-System  Sp. z o.o.

100% majątku trwałego stanowi rzeczowy majątek trwały, ale jak widać   z tab. 6 są to głównie budynki i budowle, których udział w majątku trwałym wynosi 68,82%. Urządzenia techniczne i maszyny stanowią zaledwie 16,19% rzeczowego majątku trwałego. Wynika to z faktu, że firma ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. nie jest firmą produkcyjną, często przy realizacji zleceń korzysta z pomocy firm kooperujących. Duża część prac zlecana jest firmom kooperującym. Jednak w badanym okresie nastąpiły zmiany w omawianej strukturze, których kierunek należy uznać za prawidłowy, zwiększyła się bowiem wartość środków najbardziej produktywnych tzn. maszyn i urządzeń technicznych. Może to świadczyć o tym, że firma aby stać się bardziej konkurencyjną na rynku postanowiła wykorzystać w większym stopniu produkcję własną, co pozwoli jej na obniżenie cen oferowanych produktów.

Tab. 7. Struktura majątku obrotowego firmy ZAK w latach 1998-2000

Wyszczególnienie 1998 1999 2000
Majątek obrotowy 100 100 100
Zapasy 42,05 2,41 0,17
Należności i roszczenia 55,08 67,42 92,98
Środki pieniężne 2,87 30,17 6,85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych ZAK –System Sp. z o.o.

Rys.2 Struktura majątku obrotowego firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. w latach 1998-2000

Struktura majątku obrotowego firmy ZAK-SYSTEM została przedstawiona w tab. 7 oraz na rys. 2. Majątek obrotowy w roku 1998 wynosił 42,10% podczas, gdy w roku 2000 wzrósł do wartości 73,39% i stanowi dominującą pozycję w strukturze aktywów. Tak znaczny wzrost spowodowany był szczególnie wzrostem należności i roszczeń (przede wszystkim z tytułu dostaw i usług), które w roku 2000 w stosunku do roku 1999 wzrosły o 25,56% i osiągnęły poziom 92,98%. Nastąpił również nieznaczny wzrost udziału środków pieniężnych. Bezpośrednią przyczyną tej sytuacji jest wzrost obrotów firmy oraz specyfika branży, w której funkcjonuje ZAK-SYSTEM. Zdobycie nowych, znaczących klientów o znanej marce światowej, związane jest z akceptowaniem stosowanych przez nich długich terminów płatności. Należy jednak zauważyć, że w strukturze należności nie występują należności przeterminowane, co świadczy o tym, że firma pozyskuje klientów o ugruntowanej i stabilnej kondycji ekonomicznej.

Reklamy

About biznesprace

prezentuje na swoich blogach prace dyplomowe z różnych dziedzin

Posted on Listopad 2, 2012, in Pisanie prac and tagged , . Bookmark the permalink. Dodaj komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: